Model contestatie amenda coronavirus

Exercitarea dreptului la justiție pentru cetățenii sancționați în baza OUG nr. 1/1999

USR nu susține sub nicio formă încălcarea legii și condamnă în mod ferm orice comportament iresponsabil în perioada epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2.

Însă nu putem decât să susținem exercitarea dreptului la Justiție de către cetățenii sancționați în baza OUG nr. 1/1999, al cărui Articol 28, privitor la aplicarea amenzii, a fost declarat neconstituțional prin decizia din data de 06.05.2020, pronunțată de Curtea Constituțională în dosarul nr. 522D/2020.

Prin urmare, USR Sector 5 vine în întâmpinarea cetățenilor cărora li s-a aplicat o astfel de amendă cu un scurt ghid pentru contestare și un model de plângere contravențională (contestatie amenda coronavirus).

Țineți cont de următoarele aspecte atunci când luați în calcul să depuneți o contestația pentru amendă:

 1. Amenda poate fi contestată în termen de 15 zile de la momentul încetării stării de urgență
  Împotriva sancțiunii se poate face plângere contravențională într-un termen de 15 zile, care se calculează de la momentul comunicării procesului-verbal, prin înmânare sau depunere în cutia poștală a adresei de domiciliu. Potrivit decretului de instituire a stării de urgență pe teritoriul României, acest termen va începe să curgă după încetarea acestei stări.
  În consecință, puteți trimite contestația la instanță, prin poștă sau curier rapid, în termen de maximum 15 zile de la momentul încetării stării de urgență, inclusiv acum (vă puteți găsi dosarul pe site-ul http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx, însă trebuie să aveți în vedere că acesta va rămâne suspendat până la încetarea stării de urgență).
 2. Contestația se depune la judecătoria în raza a căreia se află locul în care ați fost sancționați
  În mod normal, judecătoria menționată în procesul-verbal de constatare a contravenției este corect indicată, dar, pentru siguranță, puteți verifica și pe http://portal.just.ro/SitePages/circumscriptii.aspx.
 3. Contestația trebuie însoțită de originalul dovezii plății unei taxe judiciare de timbru de 20 de lei
  Acceptarea de către instanțele de judecată a unui document de plată care, deși valabil, nu conține o semnătură și o ștampilă nu este o practică unitară, ceea ce înseamnă că, pentru a evita orice risc, trebuie să vă deplasați la direcția de taxe și impozite locale sau la orice oficiu poștal. Dacă mergeți la poștă, trebuie să căutați pe internet în prealabil „cont taxa judiciara de timbru [localitatea de care aparțineți]”, pentru a găsi
  ● beneficiarul plății (primăria X, trezoreria Y, serviciul fiscal Z ș.a.m.d.),
  ● codul său de identificare fiscală (CIF-ul) și
  ● contul propriu-zis, care, de obicei, se termină cu 070103XXXXX (atenție: să fie pentru taxe judiciare, NU extrajudiciare).
 4. Procesul-verbal de constatare a contravenției poate fi contestat inclusiv dacă amenda s-a plătit deja
  Așa cum semnarea procesului-verbal nu reprezintă recunoașterea vinovăției contravenționale, nici achitarea amenzii nu are o astfel de însemnătate. Prin urmare, în cazul în care contestația vi se soluționează în mod definitiv favorabil, aveți apoi posibilitatea a solicita direcției de taxe și impozite locale la care ați achitat amenda restituirea sumei plătite.
 5. Decizia Curții Constituționale și alte eventuale aspecte de nelegalitate ale sancțiunii contravenționale
  În baza principiului constituțional privitor la aplicarea retroactivă a legii contravenționale mai favorabile, invocarea deciziei din data de 06.05.2020, pronunțată de Curtea Constituțională în dosarul nr. 522D/2020, ar trebui să fie suficientă pentru a obține anularea procesului-verbal fără a vă prezenta la instanță (cu solicitarea judecării în lipsă, astfel cum veți observa în modelul de plângere contravențională).
  Din rațiuni de precauție, în cazul în care există și alte motive de nelegalitate, acestea ar trebui invocate.
  Lipsa numelui, prenumelui și semnăturii agentului constatator, precum și lipsa numelui, prenumelui și a codului numeric personal ale persoanei sancționate atrag nulitatea procesului-verbal. La fel, neindicarea datei faptei sancționate și descrierea insuficientă a acesteia (de exemplu, „declarație completată necorespunzător” și atât) atrag nulitatea procesului-verbal.
  De asemenea, dacă nu veți fi semnat procesul-verbal și acesta vi se comunică în cutia poștală de la adresa de domiciliu la mai mult de două luni de la aplicarea sancțiunii, puteți invoca prescripția executării sancțiunii contravenționale în contestație, urmând a dovedi acest lucru cu data de pe plicul în care vi se comunică, pe care trebuie să îl păstrați. Într-o astfel de situație, trebuie să atașați plângerii contravenționale și două seturi de fotocopii de pe cele două fețe ale plicului, fotocopii pe care trebuie să scrieți „Conform cu originalul” și să semnați.

MODEL DE CONTESTAȚIE

Puteți folosi modelul de contestatie amenda de mai jos sau aveti posibilitatea sa descarcati modelul de contestatie amenda coronavirus.

Judecătoria [●]

Domnule Președinte,

Subsemnatul/Subsemnata, [●], domiciliat/domiciliată în [●], având CNP [●], chem în judecată intimata [aici trebuie introdusă direcția de poliție din care aparține agentul constatator care a întocmit procesul-verbal, care se regăsește în primele rânduri ale acestuia], cu sediul în [se găsește pe internet] și formulez prezenta

Plângere contravențională

împotriva Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor Seria [●] nr. [●] din data de [●], pe care, în temeiul deciziei din data de 06.05.2020, pronunțate de Curtea Constituțională în dosarul nr. 522D/2020 (prin care Art. 28 din OUG nr. 1/1999 a fost declarat în integralitate neconstituțional), aplicabilă, prin raportare la Art. 15 alin. (2) din Constituție, în dosar, vă rog să îl anulați, cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cauză.

Motivare

În fapt, [aici veți prezenta pe scurt situația de fapt (circumstanțele în care ați fost sancționați și motivul amendării), veți arăta când vi s-a comunicat procesul-verbal la adresa de domiciliu (în cazul în care această dată și cea a aplicării amenzii sunt mai mult de două luni, pentru a arăta incidența prescripției executării amenzii) și veți indica eventualele lipsuri ale procesului-verbal (în cazul în care lipsește vreunul dintre elementele obligatorii, pentru a arăta incidența nulității procesului-verbal)].

Anularea procesului-verbal de sancționare se impune ca urmare a efectelor deciziei din data de 06.05.2020, pronunțate de Curtea Constituțională în dosarul nr. 522D/2020, prin care aceasta „a constatat că prevederile art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, caracterizate printr-o tehnică legislativă deficitară, nu întrunesc exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate şi sunt astfel incompatibile cu principiul fundamental privind respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, prevăzut de art.1 alin.(5) din Constituţie, precum și principiul restrângerii proporționale a exercițiului drepturilor și libertăților fundamentale, prevăzut de art.53 alin.(2) din Constituție.”

Decizia este aplicabilă în cauză, în baza Art. 15 alin. (2) din Constituție, care prevede că „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii (…) contravenţionale mai favorabile.”

În drept, îmi întemeiez prezenta plângere pe dispozițiile OG nr. 2/2001, ale OUG nr. 1/1999 și ale Constituției și, în temeiul Art. 411 alin. (1) pct. 2 teza finală din Codul de procedură civilă, vă rog să dispuneți judecarea cauzei și în lipsa subsemnatului/subsemnatei.

În susținerea contestației, vă rog să-mi încuviințați proba cu înscrisuri.

Data Semnătura

Domnului Președinte al Judecătoriei [●]

Descarca modelul de contestatie amenda